PRZEKSZTAŁCENIE FIRMY

Szanowni Państwo,

Imieniem spółki IDEABUD sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, informuję iż z dniem 30.05.2018 r. na podstawie art. 584 1 KSH doszło do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą IDEABUD Paweł Deszcz (NIP 6282026225, REGON 852620964) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością IDEABUD sp. z o.o. (NIP: 6282273202, REGON 380395403).

W wyniku powyższego przekształcenia ogół praw i obowiązków, jakie przysługiwały jednoosobowej działalności gospodarczej IDEABUD Paweł Deszcz przeszedł na rzecz spółki IDEABUD sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, zarejestrowanej  w  Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000730300.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż doszło do wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą IDEABUD Paweł Deszcz, w związku z czym od daty dokonania przekształcenia,   wszelka korespondencja, umowy, faktury oraz dokumenty powinny być adresowane do spółki IDEABUD sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini.

 

Z Poważaniem,

Prezes Zarządu

Paweł Deszcz